Kullanım Şartları

Madde 1: Giriş

1.1. İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar Hizmet Dünyası web ve mobil uygulamaları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve bunların kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web veya mobil uygulama üzerinden Hizmet Talebi veya Hizmet Verenlerin Başvuru formunu doldurması ile iş bu Sözleşmeyi onayladığı veya hizmetlerden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen sunulan hizmetleri kullanmayınız.


1.2. Hizmet Dünyası, pazaryeri hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Hizmet Dünyası, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi ve mobil uygulamalarda yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş sözleşme şartlarına tâbi olacaktır.


Madde 2: Tanımlar

İş bu sözleşme metni içerisinde;


2.1. “Hizmet Dünyası” hizmetdunyasi.com‘u,


2.2. “Web Sitesi” https://www.hizmetdünyası internet sitesini,


2.3. “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni veya mobil uygulamaları kullanan kişileri,


2.4. “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcıyı,


2.5. “Hizmet Alan” Web veya mobil uygulama üzerinden Hizmet Talebi gönderen veya hizmet almak üzere telefon araması gerçekleştirmiş olan gerçek veya tüzel kişi Kullanıcıyı,


2.6. “Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi veya mobil uygulama üzerinde bilgileri yayınlanan ve Kullanım sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),


2.7. “Meslek Profili” Hizmet Verenin Hizmet Alana sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebine ilişkin telefon aramalarına cevaplamak üzere, Web Sitesi ve ona bağlı uygulamalar üzerinde oluşturduğu profili,


2.8. “Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Verenden Teklif almak amacıyla Web veya mobil uygulama üzerinde yayınlanan hizmet talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından Hizmet Dünyası tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Meslek Profilleri arasından Hizmet Veren’e hizmet yönlendirilmesi talebini,


2.9. “Telefon Araması”, Hizmet Alanın herhangi bir konuda hizmet alabilmek adına Hizmet Verene yapmış olduğu telefon aramasını,


2.10. “Sabit Fiyat” Rezervasyon Sistemi’nde Hizmet Alanlara Hizmet Veren yönlendirilmesi üzerine, Hizmet Alan tarafından Hizmet Verene ödenecek olan ve Web Sitesi üzerinden hizmet için önceden açıklanan standart birim bedeli,


2.11. “Anlaşmaya Varılmış İş” Hizmet Verenler tarafından Sistem üzerinden yapılan arama nedeniyle hizmet talebinin, Hizmet Alan tarafından kabul edilmesini,


2.12. “Online Ödeme Sistemi” Hizmet Verenin Hizmet Dünyası’na ödemekle yükümlü olduğu, Kullandıkça ödemeye tâbi olan yazılım kullanım lisans ücretlerinin, Hizmet Dünyası veya hizmetdunyasi.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşmede belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Verenden tahsilini sağlayan sistemi,


2.14. “Başvuru Ücreti” Hizmet Verenin 1 yıl süre için yazılım kullanma hakkını alabilmek adına ödeyeceği “Quick Smart Service” isimli yapay zeka destekli pazaryeri kullanım hizmete ilişkin 1 yıllık hizmet bedelini,


2.15. “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,


2.16. “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,


ifade eder.


Madde 3: Hizmet Dünyası Tarafından Sunulan Hizmetler

3.1. Hizmet Dünyası, Hizmet Veren ve Hizmet Alanın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve iş bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web ve mobil uygulamalarda yer almasını sağlar.


3.2. Hizmet Dünyası çevrimiçi bir pazar yerdir. Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, Hizmet Dünyası, geliştirdiği teknolojik ürünler ile kullanıcılarına hizmet sağlayan bir platformdur ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.


KULLANIM ŞARTLARI

Madde 4: Üyelik Sistemi


4.1. Hizmet Almak amacı ile Web veya mobil uygulama üzerinden üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi için telefon araması yapabilirler. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Hizmet Dünyası, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üyeye aynen rücû hakkına sahiptir.


4.2. Üye hesabı oluştururken beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Hizmet Dünyası, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üyeye aittir.


4.3. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.


Madde 5: Hizmet Talebi Oluşturulması

5.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.


5.2. Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşmede belirtilen şartlara uygun olması gerekir.


5.3. Hizmet Dünyası, Hizmet Talebi amacıyla yapılan Telefon Aramasını herhangi bir denetimden geçirmemektedir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında gerçekleşen telefon görüşmesi, Speech to text isimli yapay zeka teknolojisi tarafından ses kaydına alınarak metne dönüştürülmektedir. Hizmet Dünyası, telefon görüşmesinin yazılı metinlerini, görüşmenin gerçekleşmesinin ardından, yaklaşık 30 dakika sonra, hafta içi ve mesai saatleri içerisinde, gerek duyulması halinde inceleyebilir.


Madde 6: Meslek Profili Oluşturma

6.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşulları ve Üye Hizmet Veren Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Meslek Profili oluşturup Hizmet Veren (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.


6.2. Meslek Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır.


6.3. Yönetmelik Madde 5/4 gereği,


6.3.1. Hizmet Dünyası üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.


6.3.2. Hizmet Dünyası üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.


6.4. Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Verenin yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Üye Hizmet Veren Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alana iletmek Hizmet Verenin sorumluluğundadır. hizmetdunyasi.com’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


6.5. 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan hizmetdunyasi.com; 01.07.2016 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait Ad Soy Ad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.


Madde 7: Ödeme

7.1. Hizmet Alanlar, almış oldukları hizmete ilişkin bedeli, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Verene doğrudan öderler.


Madde 8: Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

8.1. Hizmet Dünyası’nın Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet Dünyası, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alanın bölgesinde, Hizmet Alanın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. Araştırmaları neticesinde Hizmet Dünyası’na ait pazaryeri uygulamalarını kullanarak, Hizmet Verenlerden hizmet alma veya almama kararını vermelidirler.


8.2. Web ve mobil uygulamalar aracılığı ile Hizmet Verenlerden alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. Hizmet Dünyası’nın hiçbir sorumluluğu bulunmaz. Hizmet Dünyası, Hizmet Verenlerden, verdikleri hizmet karşılığında ödeme almadığı gibi, verilen hizmetlerde de herhangi bir mesuliyeti bulunmamaktadır. Hizmet Dünyası, Hizmet Verenlerden Çevrimiçi Pazar yeri uygulamalarına kayıt olmaları karşılığında ve Hizmet Verenlere sağladığı potansiyel müşteri (Telefon Aramaları) karşılığında Saas adı verilen, kullandıkça öde modeli ile ücret talep etmektedir. Hizmet Dünyası ücretlendirme yaparken, Hizmet Verenin Hizmet Alana hizmet vermiş olması, hizmet vermemiş olması, aralarında iş anlaşması doğmuş ancak sonradan iptal olması gibi konuları göz önünde bulundurmaz. 


8.3. Hizmet Dünyası, Hizmet Vereni veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. hizmetdunyasi.com, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Verenler arasında bir sıralama, derecelendirme ve Kategorize yapabilir, bazı Hizmet Verenleri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Hizmet Dünyası’nın vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.


8.4. hizmetdunyasi.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Verenin sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan hizmetdunyasi.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


8.5. hizmetdunyasi.com, Rezervasyon Sistemi’nde yalnızca Hizmet Verenlerin uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Meslek Profilleri arasından Hizmet Alanlara uygun olan Hizmet Veren profillerini yönlendirir. Hizmet Dünyası yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen Sabit Fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir.


8.6. Hizmet Dünyası Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. hizmetdunyasi.com, Rezervasyon sisteminde yer alan hizmetlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Hizmet Verenler ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Hizmet Veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. Hizmet Dünyası tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Hizmet Verenin gelecekteki davranışlarını belirlemez.


8.7. hizmetdunyasi.com, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Verenlerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Hizmet Verenlerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alanları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin hizmetdunyasi.com’a yönelmesi halinde, hizmetdunyasi.com, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Verene rücu veyahut hizmetdunyasi.com’daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.


8.8. Rezervasyon Sisteminde Hizmet Alandan veya Hizmet Verenden kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alanın adreste bulunmaması, Hizmet Verenin ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Hizmet Alanın rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir Hizmet Veren bulunamaması vb.) dolayı hizmetdunyasi.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet Dünyası söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Verene veya Hizmet Alana herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.


8.9. Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, hizmetdunyasi.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.


8.10. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Verene aittir. hizmetdunyasi.com’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.


8.11. Hizmet Dünyası Hizmet Alana ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alanın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.


8.12. Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Hizmet Dünyası tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, hizmetdunyasi.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.


8.13. hizmetdunyasi.com, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Verenler arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir.


8.14. Hizmet Alan bilgileri Hizmet Dünyası tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alanın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Verenler arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.


8.15. Hizmet Dünyası ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.


Madde 9: Hizmet Alanın Yükümlülükleri

9.1. Hizmet Alanın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alana aittir.


9.2. Hizmet Alan, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde Hizmet Verene ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.


9.3. Hizmet Alan, bir Hizmet Verenin Teklifini kabul ettiğinde veya Rezervasyon Sistemi’nde Hizmet Talebini onayladığında, Hizmet Verene verilen hizmetler için Teklifte belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder.


9.4. Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebine ilişkin olarak hizmetdunyasi.com’un bilgisi dahilinde olmaksızın, hizmetdunyasi.com’u dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir.


9.5. Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, hizmetdunyasi.com’un hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.


9.6. Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda hizmetdunyasi.com’u bilgilendirmeyi kabul eder.


9.7. Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, hizmetdunyasi.com’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Hizmet Dünyası sorumlu değildir.


9.8. Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, hizmetdunyasi.com’un gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.


9.9. Hizmet Alan, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tarafından ifa edilebilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.


9.10. Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Hizmet alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.


9.11. 07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı sirkülerine göre, temizlik, bahçıvanlık, dadılık gibi hizmetlerin, sürekli olmamak kaydıyla ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan yerlerde verilmesi halinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 9. Maddesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan istisna kapsamında, ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna kabul edilmiştir. Hizmet Alanın bu kişiler için vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmasına, ücretten stopaj yapılmasına ve Hizmet Veren tarafından herhangi bir beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. Hizmet Dünyası sadece kendi hizmet komisyonuyla ilgili olarak Hizmet Alana fatura kesmek mükellefiyetindedir.


9.12. Ancak Hizmet Alan, 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanun’un Ek 9 Uncu Maddesi̇ Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ̆” uyarınca bu kapsamda çalıştıracakları Hizmet Vereni günlük olarak sigortalayacağını ve ilgili kuruma bildireceğini kabul ve taahhüt eder.


Madde 10: hizmetdunyasi.com’a Verilen Yetkiler

10.1. Hizmet Dünyası sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak hizmetdunyasi.com’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle hizmetdunyasi.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.


10.2. Hizmet Dünyası veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle hizmetdunyasi.com’un Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


10.3. Hizmet Dünyası veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Rezervasyon Sistemi kapsamında Hizmet Talebini onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.


10.4. hizmetdunyasi.com, Web Sitesi’nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. hizmetdunyasi.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler hizmetdunyasi.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.


10.5. Hizmet Dünyası Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [destek@hizmetdunyasi.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.


10.6. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde hizmetdunyasi.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Hizmet Dünyası kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.


10.7. Kullanıcılardan Hizmet Verene ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Hizmet Dünyasıtarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. hizmetdunyasi.com’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. hizmetdunyasi.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.


10.8. Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Hizmet Dünyası dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcıların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.


10.9. Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Hizmet Dünyası tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alanın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.


10.10. Hizmet Dünyası hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.


10.11. hizmetdunyasi.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.


10.12. Hizmet Dünyası Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üyeliği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.


10.13. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak hizmetdunyasi.com’da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcıların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcıların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatındae-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.


TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER


Madde 11: Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

11.1. Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.


11.2. Kullanıcılar birbiriyle ya da Hizmet Dünyası çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, Lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcının haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.


11.3. Hizmet Alan veya Hizmet Verenler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.


Madde 12: Web Sitesi İçeriği

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,


12.1. Hizmet Dünyası Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve


12.2. hizmetdunyasi.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.


Madde 13: Sorumluluk Sınırlamaları

13.1. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, hizmetdunyasi.com, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.


13.2. hizmetdunyasi.com, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.


13.3. Hizmet Dünyası koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.


13.4. Hizmet Dünyası 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Verenin verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet Alan’ın verilen hizmet karşılığında Hizmet Verene ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.


Madde 14: Telif Hakkı Politikası

14.1. Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. hizmetdunyasi.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcının kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.


14.2. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı hizmetdunyasi.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.


14.3. hizmetdunyasi.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları hizmetdunyasi.com’a aittir. Hizmet Dünyası söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. hizmetdunyasi.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.


Madde 15: Web Sitesi Üzerindeki İçerik

15.1. Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Hizmet Dünyası(i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.


15.2. Web Sitesi Hizmet Dünyası kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. hizmetdunyasi.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.


15.3. hizmetdunyasi.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:


• Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;


• Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;


• “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;


• Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;


• İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;


• Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;


• Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);


• 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;


• Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;


• Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;


• Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;


• Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,


• 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,


• Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve


• Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.


Madde 16: Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

16.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.


16.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için Mersin Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.


Madde 17: Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

17.1. Hizmet Dünyası sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.


17.2. Taraflar bu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda hizmetdunyasi.com’un ticari defter ve kayıtları ile Hizmet Dünyası sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.


Madde 18: Sözleşmenin İhlali ve Feshi

18.1. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan hizmetdunyasi.com’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Hizmet Dünyası Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşmeden doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.


18.2. Taraflar işbu Sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez


Madde 19: Yürürlük

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Hizmet Dünyası tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.